داروهای روان‌پزشکی

فهرست داروهای ضد افسردگی

فهرست داروهای ضد افسردگی

گروه آقای روان‌شناس فهرستی کامل از داروهای ضد افسردگی که در سراسر جهان برای اختلالات روان‌شناختی تجویز می‌شود را آماده کرده است. در نگارش نام داروها نام اصلی و تجاریشان یاد شده است.

لیست داروهای ضد افسردگی

مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI)

 • سیتالوپرام (Citalopram): این داروی پرکاربرد با نام تجاری سلکسا (Clexa) و سیپرامیل (Cipramil) هم شناخته می‌شود.
 • اس‌سیتالوپرام (Escitalopram): اسسیتالوپرام با نام تجاری لگزاپرو (Lexapro) و سیپرالکس (Cipralex) هم شناخته می‌شود.
 • سرترالین (Sertraline): سرترالین با نام تجاری زلفت (Zoloft) و لوسترال (Lustral) در داروخانه‌ها یافت می‌شود.
 • پاروکستین (Paroxetine): پاروکستین با نام‌های پاکسیل (Paxil) و سروگزات (Seroxat) هم شناخته می‌شود.
 • فلوکستین (Fluoxetine): فلوکستین یکی از داروهای پر کاربرد این شاخه است که با نام تجاری پروزاک (Prozac) و سارافم (Sarafem) هم شناخته می‌شود.
 • فلووکسامین (Fluvoxamine): فلووکسامین با نام تجاری لووکس (Luvox) و فورین (Feverin) در دسترس شماست.
مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI)

مهارکننده بازجذب سروتونین-نور اپی‌نفرین (SNRI)

 • دسونلافاکسین (Desvenlafaxine): دسونلافاکسین یک داروی SNRI است که با نام تجاری پریستیک (Pristiq) هم شناخته می‌شود.
 • دولوکستین (Duloxetine): دولوکستین با نام تجاری سیمبالتا (Cymbalta) نیز به فروش می‌رسد.
  ونلافاکسین (Venlafaxine): این دارو با نام تجاری افکسور (Effexor) هم شناخته می‌شود.
 • میلناسیپران (Milnacipran): ایکسل (Ixel) و ساولا (Savella) دیگر نام‌های شناخته شدهٔ میلناسیپران هستند.
  لومیلناسیپران (Levomilnacipran): به لومیلناسیپران، فتزیما (Fetzima) هم گفته می‌شود.

تعدیل و مهارکننده‌های سروتونین (SMS)

 • ورتیوکسین (Vortioxetine): ورتیوکسین با نام تجاری ترینتلیکس (Trintellix) شناخته می‌شود.
 • ویلازودون (Vilazodone): ویلازودون با نام تجاری ویبراید (Viibryd) شناخته می‌شود.
تعدیل و مهارکننده‌های سروتونین (SMS)

آنتاگونیست و مهارکننده‌ بازجذب سروتونین (SARI)

 • ترازودون (Trazodone): ترازودون با نام تجاری دسیرل (Desyrel) شناخته می‌شود.
 • نفازودون (Nefazodone): نفاوزدون با نام‌های دوتنین (Dutonin)، نفادار (Nefadar) و سرزون (Serzone) شناخته می‌شود. هم‌اکنون در بیش‌تر کشورها تجویز این دارو انجام نمی‌شود.

مهارکننده بازجذب نور اپی‌نفرین (NRI)

 • اتوموکسین (Atomoxetine): نام تجاری این دارو استراترا (Strattera) است و برای درمان ADHD هم کاربرد دارد.
 • ربوکستین (Reboxetine): ربوکستین با نام تجاری ادروناکس (Edronax) در داروخانه‌ها برای درمان افسردگی به فروش می‌رسد. اما یک پژوهش نشان داده است که این دارو بی‌اثر است و مصرف آن می‌تواند زیان‌بار هم باشد.
 • ویلوکسازین (Viloxazine): ویلوکسازین با نام تجاری وایوالن (Vivalan) به فروش می‌رسد.
 • تنیلوکسازین (Teniloxazine): متاتون (Metatone) و لوسلان (Lucelan) نام‌های تجاری تنیلوکسازین هستند.

مهارکننده بازجذب نور اپی‌نفرین-دوپامین (NDRI)

بوپروپیون (Bupropion): بوپروپیون با نام‌های تجاری ولبوترین (Wellbutrin)، زیبان (Zyban) و ولبان (Wellban) در دسترس است.

ضد افسردگی سه حلقه‌ای (Tricyclic Antidepressants/TCA)

ضد افسردگی سه حلقه‌ای (Tricyclic Antidepressants/TCA)

 • آمی‌تریپتیلین (Amitriptyline): آمیتریپتیلین با نام تجاری الاویل (Elavil) و ادنپ (Endep) عرضه می‌شود.
 • آمیتریپتیلینوکسید (Amitriptylinoxide): این دارو با نام‌های تجاری آمیوکسید (Amioxid)، آمبیوالون (Ambivalon) و اکویلیبرین (Equilibrin) در دسترس است.
 • کلومیپرامین (Clomipramine): کلومیپرامین با نام تجاری آنافرانیل (Anafranil) شناخته می‌شود.
 • دسیپرامین (Desipramine): دسیپرامین با نام تجاری نورپرامین (Norpramin) و پرتوفران (Pertofrane) به فروش می‌رسد.
 • دی‌بنزپین (Dibenzepin): دیبنزپین با نام تجاری نورویل (Noveril) و ویکتوریل (Victoril) عرضه می‌شود.
 • دی‌متاکرین (Dimetacrine): دیمتاکرین با نام تجاری ایستونیل (Istonil) شناخته می‌شود.
 • دوسولپین (Dosulepin): دوتیپین (Dosulepin) و پروتیادن (Prothiaden) نام‌های تجاری دوسولپین هستند.
 • دوکسپین (Doxepin): آداپین (Adapin) و سینکوان (Sinequan) از نام‌های تجاری دوکسپین هستند.
 • ایمی‌پرامین (Imipramine): ایمی پرامین با نام تجاری توفرانیل (Tofranil) شناخته می‌شود.
 • لوفپرامین (Lofepramine): لومونت (Lomont) و گامانیل (Gamanil) نام‌های تجاری لوفپرامین هستند.
 • تریمیپرامین (Trimipramine): تریمیپرامین با نام تجاری سورمونتیل (Surmontil) به فروش می‌رسد.
 • ملیتراسن (Melitracen): دیکسران (Dixeran)، ملیکسران (Melixeran) و تراوسابون (Trausabun) از نام‌های تجاری ملیتراسن هستند.
 • نیتروکسازپین (Nitroxazepine): نیتروکسازپین با نام تجاری سینتامیل (Sintamil) شناخته می‌شود.
 • نورتریپتیلین (Nortriptyline): آونتیل (Aventyl) و پاملور (Pamelor) از نام‌های تجاری این دارو هستند.
 • پروتریپتیلین (Protriptyline): پروتریپتیلین با نام تجاری ویواکتیل (Vivactil) به فروش می‌رسد.
 • نوکسیپتیلین (Noxiptiline): نوکسیپتیلین با نام‌های تجاری آگدال (Agedal)، الرونون (Elronon) و نوگدال (Nogedal) شناخته می‌شود.
 • اوپیپرامول (Opipramol): اینسیدون (Insidon) نام تجاری این دارو است.
 • پیپوفزین (Pipofezine): آزافن (Azafen/Azaphen) نام تجاری پیپوفزین است.

ضد افسردگی چهار حلقه‌ای (Tetracyclic Antidepressant/TeCA)

 • آموکساپین (Amoxapine): آموکساپین با نام تجاری آسندین (Asendin) شناخته می‌شود.
 • ماپروتیلین (Maprotiline): لودیومیل (Ludiomil) نام تجاری ماپروتیلین است.
 • میانسرین (Mianserin): میانسرین با نام تجاری تولون (Tolvon) شناخته می‌شود.
 • ستیپیلین (Setiptiline): با نام تجاری تکیپول (Tecipul) به فروش می‌رسد.
 • میرتازاپین (Mirtazapine): میرتازاپین با نام تجاری رمرون (Remeron) شناخته می‌شود.
مهارکننده مونوآمین اکسیداز (Monoamine Oxidase Inhibitor/MAOI)

مهارکننده مونوآمین اکسیداز (Monoamine Oxidase Inhibitor/MAOI)

داروهای بازدارنده مونوآمین اکسیداز به سه شاخهٔ برگشت‌ناپذیر، برگشت‌پذیر و مخلوط بخش‌بندی می‌شوند که به صورت غیر انتخابی یا انتخابی هستند. این داروها عبارتند از:

مهارکننده مونوآمین اکسیداز -برگشت‌ناپذیر غیر انتخابی

 • ایزوکارباکسازید (Isocarboxazid): مارپلان (Marplan) نام تجاری آن است.
 • فنلزین (Phenelzine): فنلزین با نام تجاری ناردیل (Nardil) شناخته می‌شود.
 • ترانیل سیپرومین (Tranylcypromine): پارنات (Parnate) نام تجاری این دارو است.

مهارکننده مونوآمین اکسیداز – برگشت ناپذیر انتخابی

سلژیلین (Selegiline): سلژیلین با نام‌های تجاری الدپریل (Eldepryl)، زلاپار (Zelapar) و امسام (Emsam) در دسترس است.

مهارکننده مونوآمین اکسیداز – برگشت‌پذیر غیر انتخابی

کاروکسازون (Caroxazone): این دارو با نام تجاری سورودیل (Surodil) و تیموستنیل (Timostenil) شناخته می‌شد اما دیگر تولید نمی‌شود.

مهارکننده مونوآمین اکسیداز – برگشت‌پذیر انتخابی

 • مترالیندول (Metralindole): اینکازان (Inkazan) نام تجاری این دارو است.
 • موکلوبماید (Moclobemide): موکلوبماید با نام تجاری اوروریکس (Aurorix) و مانریکس (Manerix) شناخته می‌شود.
 • پیرلیندول (Pirlindole): پیرازیدول (Pirazidol) نام تجاری پیرلیندول است.
 • تولوکساتون (Toloxatone): هوموریل (Humoryl) نام تجاری تولوکساتون است.

مهارکننده مونوآمین اکسیداز – مخلوط غیر انتخابی

بیفملان (Bifemelane): بیفملان با نام تجاری آلنرت (Alnert) و سلپورت (Celeport) شناخته می‌شود.

ما تلاش کردیم فهرست داروهای ضد افسردگی را به طور کامل آماده کنیم. ممکن است برخی از این داروها با نام‌های تجاری دیگر نیز در دسترس باشند یا در آینده برخی از این داروها از چرخهٔ تولید یا تجویز خارج شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *